تفلیس ، گرجستان باتومی ، باتومی
بازدید مدیران کل گردشگری از حرکت بزرگترین گروه گردشگری داخلی مارکوپولو

بازدید مدیران کل گردشگری از حرکت بزرگترین گروه گردشگری داخلی مارکوپولو
دوشنبه, 13 مرداد 1393
بازدید مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و دفتر برنامه ریزی سازمان...